Vedtægter for Grundejerforeningen Helgavejs Fond

December 2010

V E D T Æ G T E R
for Grundejerforeningen Helgavejs Fond

§1 “Grundejerforeningen Helgavejs Fond” skal opbygges til imødegåelse af udgifter ved reparationsarbejde/vedligeholdelse af vej eller kloak på Grundejerforeningen Helgavejs område – og som sådan danne grundlag for lånemuligheder i forbindelse med samme.

§2 Hver parcel indbetaler et af generalforsamlingen fastsat bidrag. Bidragets størrelse er fastsat i §3, men opkrævningens størrelse kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§3 Beløbet er fra og med regnskabsåret 2010/11 fastsat til 1.000 kr. pr. parcel pr. år. Fra og med regnskabsåret 2011/12 pristalsreguleres beløbet automatisk hvert efterfølgende år, jf. Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks.

§4 Ordningen er løbende og kan kun ændres, såfremt der stilles udtrykkelig forslag herom, og disse på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling vedtages.

§5 Vedtægterne for Grundejerforeningen Helgavejs bestemmelser om stemmeflertal er gældende.

§6 Beløbet er forfaldent til betaling hver den 1.4. og skal være fonden i hænde inden udgangen af april måned. Første indbetaling efter vedtægtsændringen i november 2010 er forfalden 1.4.2011.

§7 Grundejerforeningens vedtægter angående for sen indbetaling er gældende, ligesom enhver restance vil følge den enkelte parcel. Restancer kan dækkes via tinglyst pant.

§8 Bidragene skal søges forrentet og sikret bedst muligt, f.eks. ved indsættelse i pengeinstitut på 12 måneders opsigelse eller ved opkøb af statsgældsobligationer.

§9 Fonden administreres af grundejerforeningens bestyrelse, der ved konstituering udpeger en fondsformand.

§10 Fuldmagt til fonden har kun den samlede bestyrelse og anvendelse af midlerne kan kun finde sted efter beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§11 Fonden kan hæves af generalforsamlingen, der samtidig skal tage stilling til midlernes anvendelse eller udbetaling.

§12 Overtages både vejen Helgavej og Helgavejs kloaksystem af Helsingør Kommune, skal fonden hæves hvorefter anvendelse eller udbetaling af midlerne skal ske i henhold til § 11.

§13 Såfremt fonden skal hæves jf. §12, skal en ekstraordinær generalforsamling være indkaldt og afholdt senest tre måneder efter den kommunale overtagelse.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

den 25. november 2010. 

Bestyrelsen:
Thomas Nielsen                   Kjeld Damgaard                             Lise Elberth

Inge Jensen                            Lars Mosevang